Hieronder vindt u de inkoopwaarden van Taxameter Centrale.

 

1. Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 TMC: Taxameter Centrale B.V. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht (KvK nr: 33030098).
1.2 Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van TMC;
1.3 Leverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie TMC een Overeenkomst is aangegaan, of die daartoe aan TMC een offerte heeft verstrekt;
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen TMC en Leverancier en elke wijziging en aanvulling daarop, strekkende tot de inkoop van goederen en/of diensten aan TMC door Leverancier.
1.5 Persoonsgegevens: persoonsgegevens als gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
1.6 Prestatie: de door Leverancier aan TMC te leveren prestatie op basis van de Overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid van de Inkoopvoorwaarden
2.1 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.
2.2 In geval van discrepanties tussen deze voorwaarden in de Nederlandse taal en vertalingen daarvan, is de Nederlandse versie bindend.

 

3. Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand nadat een aanbod daartoe van Leverancier door TMC uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard, dan wel nadat TMC het betreffende aanbod heeft aanvaard door aan de Overeenkomst uitdrukkelijk uitvoering te geven, beide in de vorm van een Inkooporder.
3.2 Alle handelingen en investeringen verricht door Leverancier in verband met en voor de totstandkoming van een Overeenkomst zijn geheel voor eigen rekening en risico van Leverancier.

 

4. Wijzigingen van een Overeenkomst
4.1 TMC en Leverancier kunnen de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen.
4.2 De (meer)kosten zonder een door Leverancier aangeboden en door TMC geaccepteerde schriftelijke wijziging, worden niet door TMC geaccepteerd.
4.3 Niet-acceptatie van (meer)kosten door TMC zal nimmer leiden tot vertraging in de overeengekomen levertijd.

 

5. Prijzen
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen dan wel geoffreerde prijzen vast en kunnen niet door Leverancier eenzijdig worden gewijzigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar (conform art. 7.1) inclusief alle directe en indirecte kosten, overige heffingen en belastingen. Verrekening van eventuele wisselkoersverschillen is uitgesloten.
5.2 Prijswijzigingen (waaronder periodieke indexaties) dienen vooraf schriftelijk overeengekomen te worden tussen TMC en Leverancier.

 

6. Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst
TMC heeft het recht de Overeenkomst tussentijds door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, onverminderd het recht van TMC op ontbinding daarvan. In voorkomend geval zal Leverancier het recht hebben op betaling van de overeengekomen prijs voor de diensten tot het gedeelte waarvoor zij in overeenstemming met de Overeenkomst zijn uitgevoerd, alsmede op de kosten die Leverancier voorafgaand aan de beëindiging in redelijkheid heeft gemaakt, welke redelijkerwijs niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Leverancier dient deze kosten inzichtelijk te maken en met betrekking tot die kosten op verzoek van TMC een door partijen voor gezamenlijke rekening aangezochte accountant inzage in zijn administratie te verlenen.

 

7. Leveringsvoorwaarden
7.1 De levering van goederen geschiedt DDP Amsterdam (Delivery Duty Paid) conform Incoterms 2010 en volgens de aanwijzingen van TMC.
7.2 Alle documenten betreffende de Prestatie dienen uiterlijk op het moment van de levering of gereedkomen
aan TMC te worden overhandigd of, waar mogelijk, op voorhand aan TMC te worden toegezonden.
7.3 In geval van levering van zaken, ook in het kader van onderhoud, vervanging van onderdelen of anderszins, gaat het eigendom van de geleverde of te leveren zaken bij TMC over op het moment waarop de te leveren zaak bij Leverancier wordt geïdentificeerd c.q. afgezonderd als bestemd voor TMC.
7.4 In geval van leveringen die plaatsvinden ter uitvoering van een overeenkomst van aanneming van werk is het geleverde voor risico van TMC op het moment van oplevering van het werk. Oplevering vindt plaats doordat TMC, nadat Leverancier te kennen heeft gegeven dat de zaak of het werk gereed is, de zaak of het werk keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt.
7.5 Risico overgang van het geleverde vindt plaats op het moment waarop het geleverde door TMC is ontvangen en aanvaard, behalve ingeval van aanneming van werk, in welk geval risico overgang plaatsvindt bij oplevering.

 

8. Inontvangstneming
8.1 TMC is niet verplicht om de geleverde zaken of beschikbaar gestelde software na inontvangstneming te keuren of te doen keuren, onverminderd hetgeen daarover door Leverancier is bepaald in een orderbevestiging of soortgelijk document.
8.2 Inontvangstneming van de Prestatie houdt geen aanvaarding van de Prestatie in. TMC is niet gehouden om enige afwijking van de overeengekomen specificaties dan wel, indien nadere specificaties niet zijn overeengekomen, van de eigenschappen die TMC redelijkerwijs mocht verwachten, te accepteren. De vaststelling door TMC van de eigenschappen van het geleverde geldt tussen partijen als uitsluitend bewijs, behoudens tegenbewijs.
8.3 Leverancier is verplicht om elke verandering, van welke aard en omvang ook, in de samenstelling of de eigenschappen van de te leveren goederen, schriftelijk voorafgaand aan de levering aan TMC mee te delen. TMC heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen en de levering te annuleren, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

 

9. Facturen en betaling
9.1 Alle facturen dienen volgende gegevens te bevatten:
 het TMC inkoopnummer;
 een overzicht van de verrichte werkzaamheden of een specificatie van het geleverde;
 de datum waarop de werkzaamheden zijn verricht of het geleverde feitelijk is afgeleverd, het aantal gewerkte uren en de gehanteerde tarieven of de datum waarop het geleverde feitelijk is afgeleverd.
Facturen dienen op naam te worden gesteld op het volgende factuuradres: Taxameter Centrale B.V.
T.a.v.: Crediteurenadministratie
e-Factuur: fia@taxameter.nl
Per post: Postbus 94143, 1090 GC Amsterdam
9.2 Tenzij door TMC na het verrichten van de Prestatie gereclameerd wordt over de kwaliteit of kwantiteit van het geleverde, vindt betaling plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de in 9.1 gestelde vereisten, niet door TMC binnen de betalingstermijn is betwist of schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien de factuur niet voldoet aan het bepaalde in artikel 9.1 zal dit vertraging in de betaling van het bedrag van de factuur tot gevolg kunnen hebben, zonder dat deze vertraging Leverancier het recht geeft de Overeenkomst te ontbinden of een recht verschaft op (aanvullende) schadevergoeding.
9.4 Indien de verrichte Prestatie niet aan TMC wordt gefactureerd binnen 16 weken nadat de werkzaamheden zijn verricht of de levering heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op betaling daarvoor.
9.5 Vooruitbetalingen worden alleen door TMC verricht indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval gelden alle bij vooruitbetaling verrichte betalingen als een lening aan Leverancier totdat de Prestatie is volbracht.

 

10. Door TMC ter beschikking te stellen goederen
Alle door TMC ter beschikking gestelde goederen, waaronder maar niet beperkt tot documentatie, zaken, software en andere hulpmiddelen, die door TMC in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking worden gesteld, blijven (intellectueel) eigendom van TMC en dienen direct na levering van de prestatie en/of na beëindiging van de Overeenkomst, dan wel op verzoek van TMC, in dezelfde staat aan TMC te worden geretourneerd als deze in aangeleverd.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de datum van deze Overeenkomst aan TMC of Leverancier toebehoorden (of aan één van hen in licentie zijn gegeven) blijven aan de oorspronkelijke eigenaar (c.q. aan de licentiehouder) toebehoren. In concrete door TMC nader te bepalen gevallen, behoudt TMC zich het recht voor om van Leverancier een escrow-overeenkomst te eisen.
11.2 Leverancier zal de in artikel 11.1 bedoelde materialen noch mogen gebruiken, noch door derden laten gebruiken, vermenigvuldigen of aan derden ter inzage geven voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de Prestatie.
11.3 Indien in opdracht van TMC werken tot stand worden gebracht waarop intellectuele en/of industriële eigendomsrechten rusten of kunnen ontstaan, dan worden deze nu voor alsdan aan TMC overgedragen, waarbij TMC deze nu voor alsdan aanvaardt.
11.4 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 11.3, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Leverancier TMC reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens Leverancier te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Leverancier om op eerste verzoek van TMC aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
11.5 Voor zover partijen, in afwijking van het vorenstaande, uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat TMC een licentie verkrijgt tot het gebruik van voormelde werken, geldt dat deze licentie eeuwigdurend, exclusief en overdraagbaar is, waarbij TMC tevens het recht zal hebben sub-licenties te verstrekken.

 

12. Ontbinding
TMC kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of (nadere) ingebrekestelling en onverminderd overige wettelijke rechten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a) Leverancier haar verplichtingen jegens TMC voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b) na inontvangstneming en/of betaling mocht blijken dat de Prestatie niet overeenstemt met de specificatie of niet de eigenschappen bezit die TMC redelijkerwijs mocht verwachten;
c) Leverancier een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
d) zich een aanmerkelijke wijziging in de zeggenschap over de Leverancier voordoet;
e) ten aanzien van Leverancier faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
f) Leverancier fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
g) Leverancier in een situatie van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW verkeert gedurende meer dan tien aaneengesloten dagen.

 

13. Garanties voor de levering van zaken
13.1 Leverancier garandeert dat (i) de door hem te leveren of geleverde zaken aan de Overeenkomst beantwoorden, en geschikt zijn voor het gebruik dat TMC beoogt met de te leveren zaak. De garantietermijn bedraagt tenminste 12 maanden of anders overeengekomen, na ontvangst van de zaak door TMC.
13.2 Leverancier zal gedurende de garantieperiode na aanzegging door TMC voor eigen rekening en risico alle fouten en gebreken herstellen en/of (gedeeltes van) het geleverde vervangen, naar keuze van TMC.
13.3 Leverancier is gehouden tot het herstel en/of de vervanging binnen tien werkdagen na de in 13.2 bedoelde aanzegging.

 

14. Garanties voor het verrichten van diensten
14.1 Bij het verrichten van diensten zal Leverancier tenminste de zorg van een professioneel, vakbekwaam handelend Leverancier in acht nemen, zodat de Overeenkomst op een kwalitatief hoogwaardige wijze wordt uitgevoerd.
14.2 Leverancier garandeert dat alle diensten zullen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke (veiligheids- en milieu)voorschriften.
14.3 Uitbesteding van de overeengekomen werkzaamheden aan derden is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TMC toegestaan. Leverancier, is gehouden op verzoek van TMC de naam, adres en woon- of vestigingsplaatsgegevens van genoemde derde schriftelijk aan TMC te verstrekken.
14.4 Ook indien uitbesteding aan derden is overeengekomen, blijft Leverancier verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door die derden.
14.5 Leverancier is gehouden aan de werktijden en de planningen van TMC en dient zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zodanig op te stellen dat geen verstoring van werkzaamheden van TMC of derden plaats heeft.
14.6 Ingeval van ontstentenis of blijk van onvoldoende geschiktheid van een persoon voor de Prestatie en ook in geval van klachten van TMC over de uitvoering van de Overeenkomst door een persoon zal Leverancier zorg dragen voor onmiddellijke en adequate vervanging van de persoon die het betreft.
14.7 In geval van ziekte draagt Leverancier zorg voor onmiddellijke en adequate vervanging van de persoon die het betreft.

 

15. Garanties bij onderhoud/aanneming van werk
15.1 Leverancier garandeert dat alle in het kader van het door Leverancier te verrichten onderhoud (anders dan met betrekking tot software, maar reparaties daaronder mede begrepen) te vervangen onderdelen nieuw zijn en zijn voorzien van fabrieksgarantie c.q. garantie van de importeur.
15.2 Leverancier garandeert de goede uitvoering van het door hem verrichte onderhoud en/of uitvoering van het werk en de bij de uitvoering daarvan gebruikte materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de betreffende apparatuur of installatie weer door TMC in gebruik is genomen, tenzij de fabrikant of toeleverancier van genoemde materialen daarop een garantie heeft verleend van langere duur, in welk geval de door Leverancier verstrekte garantie tenminste deze langere duur heeft.
15.3 De onder de artikel 15.1 en 15.2 verleende garanties omvatten het alsnog op juiste wijze verrichten van ondeugdelijk verricht onderhoud. Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal TMC Leverancier hierover schriftelijk informeren. Indien het alsnog door Leverancier uit te voeren onderhoud naar het redelijke oordeel van TMC niet meer mogelijk of zinvol is, heeft TMC recht op vervangende en aanvullende schadevergoeding.
15.4 Ingeval TMC het onderhoud specifiek is overeengekomen (“specifiek onderhoud”), is Leverancier slechts gerechtigd dit specifieke onderhoud uit te voeren. Ingeval TMC opdracht heeft gegeven tot (algemeen) periodiek onderhoud (“periodiek onderhoud”), zal Leverancier in ieder geval het onderhoud dat conform het door de fabrikant van het betreffende apparaat, de betreffende installatie of software verstrekte onderhoudsschema, uitvoeren, alsmede het onderhoud dat noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke voorschriften met betrekking tot de eigenschappen van de apparatuur, installatie of, in voorkomend geval, de software.
15.5 Bij aannemingsovereenkomsten is TMC gerechtigd meer- c.q. minderwerk te verlangen. Van meer- c.q. minderwerk kan alleen sprake zijn indien dit schriftelijk is overeengekomen. Bij minderwerk zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd.
15.6 Indien naar het oordeel van Leverancier sprake is van meerwerk en dit naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, TMC hieromtrent zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen. Werkzaamheden die op voorhand door Leverancier hadden kunnen of moeten worden voorzien of die het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier, worden niet in rekening gebracht. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van TMC onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft TMC het recht om de ongewijzigde, dan wel een voor haar aanvaardbare gewijzigde, Prestatie te verlangen of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als bedoeld in artikel 12.

 

16. Garanties voor de levering en/of het gebruik van software
16.1 Indien aan TMC zaken worden geleverd bestaande uit software of waarvan software een bestanddeel uitmaakt garandeert Leverancier dat de software vrij is van virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes en ter zake adequate maatregelen heeft getroffen om introductie van dergelijke virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes te voorkomen.
16.2 Indien Leverancier bij het verrichten van diensten voor TMC gebruik maakt van software door Leverancier ontwikkeld of gelicenseerd van derden, garandeert Leverancier, dat deze software vrij is van virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes en hij een adequate en geactualiseerde virusscanner en firewall gebruikt om introductie van virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes te voorkomen.
16.3 Leverancier garandeert dat de levering van of het gebruik van de door hem geleverde software, of zaken waarvan software een bestanddeel is geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en Leverancier zal TMC, haar directeuren, en werknemers schadeloos stellen voor en vrijwaren van vorderingen van derden ter zake van de levering en of het gebruik van dergelijke software.
16.4 In geval van standaardsoftware, waarvoor door TMC een gebruikerslicentie wordt verkregen, is deze eeuwigdurend, niet-exclusief en overdraagbaar. TMC is tevens gerechtigd (sub)licenties te verlenen op basis van haar eigen (sub)licentievoorwaarden. In geval van levering van maatwerk software berusten de auteursrechten daarop vanaf het ontstaansmoment daarvan bij TMC, althans, indien zulks rechtens niet mogelijk blijkt, is Leverancier gehouden om op eerste verzoek van TMC de auteursrechten aan TMC over te dragen binnen een redelijke termijn.
16.5 Leverancier zal op eerste aanzegging van TMC gebreken in de software die zich voordoen in de periode van twaalf maanden nadat de software door TMC in (operationeel) gebruik is genomen, voor eigen rekening herstellen.
16.6 Indien geconstateerde fouten of gebreken aan geleverde (onderdelen van) zaken of, dan wel ondeugdelijk verrichte diensten naar het oordeel van TMC onmiddellijk herstel of vervanging vereisen, en Leverancier dit herstel niet onmiddellijk kan uitvoeren of niet onmiddellijk voor vervanging kan zorg dragen is TMC gerechtigd voor rekening van Leverancier het herstel of vervanging te laten uitvoeren door een derde.
16.7 Ditzelfde geldt in geval van niet-nakoming van de verplichting tot herstel van fouten, gebreken of ondeugdelijk verrichte diensten als bedoeld in artikel 16.1 door Leverancier.
16.8 Leverancier is gehouden de met het herstel of vervanging gemoeide kosten van de derde aan TMC te voldoen binnen 30 kalenderdagen na verzending door TMC van een gespecificeerde factuur, zonder dat Leverancier recht heeft op verrekening.
16.9 In concrete door TMC nader te bepalen gevallen, behoudt TMC zich het recht voor om van Leverancier een escrow-overeenkomst te eisen.

 

17. Aansprakelijkheid
17.1 De partij die tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is tegenover de andere partij gehouden de geleden schade te vergoeden.
17.2 Indien Leverancier voor het verrichten van diensten gebruik maakt van goederen die eigendom zijn van of ter beschikking worden gesteld door TMC (zoals bedoeld in artikel 10), is Leverancier aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht.
17.3 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van TMC bij Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Leverancier of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Leverancier.
17.4 De door Leverancier te vergoeden schade op grond van de artikelen 17.1, 17.2 of 17.3 is gemaximeerd tot een bedrag van driemaal de contractwaarde van de overeenkomst. De maximale aansprakelijkheid is EUR 1.500.000.
17.5 De vergoeding van enige schade door TMC op grond van de overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal de daadwerkelijke door TMC aan Leverancier betaalde vergoeding onder de overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de omstandigheid die aan de schade ten grondslag ligt. De maximale aansprakelijkheid is EUR 1.500.000.
17.6 De beperking van de aansprakelijkheid op grond van artikel 17.4 en 17.5 komt te vervallen:
a) ingeval van schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b) indien sprake is van opzet of grove schuld van Leverancier of TMC of hun werknemers, ondergeschikten of door hen ingeschakelde derden, of;
c) in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 11.
17.7 Leverancier zal zich tegen het risico van verwezenlijking van haar potentiële aansprakelijkheden onder de met TMC gesloten Overeenkomst deugdelijk verzekeren en deze verzekering gedurende de looptijd van voormelde Overeenkomst prolongeren. Op verzoek van TMC zal Leverancier TMC inzage verlenen in de originele verzekeringspolis.
17.8 Indien de verzekerde som onder de verzekering als bedoeld in artikel 17.7 hoger is dan de in artikel 17.4 genoemde maximale aansprakelijkheid, dan geldt de verzekerde som als maximale aansprakelijkheid.
17.9 Leverancier vrijwaart TMC voor alle aanspraken van derden jegens TMC op vergoeding van directe en indirecte schade op grond van artikel 17.1.

 

18. Overdracht rechten en verplichtingen
18.1 Leverancier zal zijn rechten, waaronder (toekomstige) vorderingen, op TMC en zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen of bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMC.
18.2 Elke overdracht of bezwaring die in strijd is met het bepaalde in voorgaande lid wordt gedaan, ontbeert elk goederenrechtelijk effect, waardoor TMC ook na de overdracht of bezwaring steeds (volledig en onbezwaard) rechthebbende zal zijn gebleven.

19. Gegevensbescherming
19.1 Leverancier zal Persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal verkrijgen behandelen als vertrouwelijke informatie, als bedoeld in artikel 21 van deze Inkoopvoorwaarden.
19.2 Indien er sprake is van verwerking van Persoonsgegevens door Leverancier, is Leverancier verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen onder de AVG.
19.3 Voorwaarden en verplichtingen welke verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens zullen worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen TMC en Leverancier.
19.4 Leverancier zal geen gegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij en voor zover hij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft van TMC.
19.5 Leverancier zal alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onwettige verwerking. Daarnaast zal Leverancier alle noodzakelijke maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging van, of schade aan Persoonsgegevens.
19.6 Leverancier vrijwaart TMC voor elke rechtsvordering van derden, daaronder begrepen werknemers van TMC, verband houdend met of voortvloeiend uit het door Leverancier schenden van haar verplichtingen onder dit artikel 19.

 

20. Integriteit, ethische normen en mensenrechten
20.1 Leverancier zal direct, noch indirect een persoon of bedrijf betalen, een betaling aanbieden, een betaling beloven of een betaling goedkeuren, contant geld geven of iets anders van waarde geven of aanbieden met het doel om op illegale wijze een besluit te verkrijgen of af te dwingen, of een zakelijke transactie ter verkrijgen of enig ander voordeel in verband met een Overeenkomst.
20.2 Leverancier zal alle ter zake vigerende wettelijke bepalingen naleven, zoals (maar niet gelimiteerd tot) de OECD Regeling ter zake van de bestrijding van omkoping van openbare functionarissen, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act 2010.
20.3 In verband met de naleving van deze integriteitsbepaling is TMC gerechtigd tot het uitvoeren of doen uitvoeren van een audit op ieder gewenst moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst na een redelijkerwijze tijdige voorafgaande mededeling aan Leverancier die in ieder geval niet korter is dan één week voor de geplande audit.
20.4 Tenzij anders vereist of verboden bij wet, garandeert de Leverancier dat hij, naar zijn beste weten, met betrekking tot de Prestatie:
a) zich niet bezighoudt met, inlaat met of anderzijds gebruik maakt van kinderarbeid in omstandigheden waarbij van de taken die worden uitgevoerd door middel van dergelijke kinderarbeid in alle redelijkheid kan worden voorzien dat deze lichamelijke of emotionele schade toebrengen aan de ontwikkeling van een dergelijk kind;
b) geen gebruik maakt van enige vorm van dwangarbeid (gevangenschap, lijfeigenschap of anderszins) en dat zijn werknemers geen documenten of waarborgsommen in bewaring hoeven geven bij aanvang van de werkzaamheden;
c) werknemers op geen enkele grond discrimineert (waaronder ras, religie, handicap of sekse);
d) zich niet bezighoudt met lijfstraffen, geestelijke, fysieke, seksuele of verbale mishandeling en het toepassen hiervan niet steunt, en geen hardvochtige of met misbruik gepaard gaande disciplinaire praktijken toepast op de werkplek;
e) hij iedere werknemer ten minste het minimumloon of een eerlijke representatie van het in de branche geldende salaris (welke maar hoger is) betaalt en iedere werknemer voorziet van alle wettelijk verplichte vergoedingen;
f) hij de wetten betreffende arbeidstijden en arbeidsrecht in de landen waar hij actief is naleeft;
g) het recht van zijn werknemers om lid te worden van een onafhankelijke vakbond, of deze op te richten, en het recht op vrijheid van vereniging erkent;
h) zich onthoudt van gedragingen die strijdig zijn met het nationale en internationale mededingingsrecht.
20.5 De Leverancier stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor het beheren van zijn eigen toeleveringsketen en dat hij het naleven van ethische normen en mensenrechten zal aanmoedigen bij eventuele overige leveranciers van goederen en diensten waarvan de Leverancier gebruik maakt bij het vervullen van zijn verplichtingen in overeenstemming met de onderhavige Overeenkomst.


21. Geheimhouding
21.1 Leverancier zal geen informatie waarvan hem kenbaar is gemaakt dat deze vertrouwelijk is of waarvan hij de vertrouwelijkheid redelijkerwijze had behoren te beseffen, waaronder maar uitdrukkelijk niet beperkt tot resultaten van verrichte onderzoeken (rapporten e.d.), aan derden verstrekken.
21.2 Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in 21.1 is Leverancier een vergoeding verschuldigd aan TMC van EUR 50.000 per overtreding.
21.3 Leverancier maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van TMC niet als referentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMC.

 

22. Voortdurende bepalingen
Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: Toepasselijkheid van de Inkoopvoorwaarden (artikel 2), Intellectuele eigendom (artikel 11), Garanties (artikelen 13, 14, 15 en 16 ), Geheimhouding (artikel 21), Toepasselijk recht en geschillen (artikel 23) en deze bepaling ten aanzien van voortdurende bepalingen.

 

23. Toepasselijk recht en geschillen
Op een Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen zullen worden berecht door de Rechtbank Amsterdam, tenzij TMC er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Leverancier.

Contact

Taxameter Centrale B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 80
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht

Tel. 020 - 462 0 462
E-mail: info@taxameter.nl

Neem contact op

certificeringlogostransparant

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie ons privacystatement.

Volg ons op: